නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

මෙහෙම උනා දෙසපුව

සසුනේ දැලි ගානවෝ