එංගලන්තයේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව

එංගලන්තයේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

අධර්මයයි ඔබයි

බැහැරක

අධර්මයයි ඔබයි

කෙලෙස් කඳුළ

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Pansil maluwa 72
Duration: 01:06:53
Download MP3 16.07MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

මහ රඟම අමාරු කැස්සට