'' විවේචනය කරන්න එපා.. අපි කැමති නෑ..'' යන comment එකට පිළිතුර

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:31:39
Download MP3 7.61MB
Download MP4 (256x144) 23.61MB
Download MP4 (640x360) 63.01MB