පොතේ හැටියට බැරිව - හිතේ වසගයට පැමිණ - හිතේ හැටියට කරණ - සාපලත් දෙඩවිල්ල

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:22:08
Download MP3 5.32MB
Download MP4 (256x144) 17.16MB
Download MP4 (640x360) 43.35MB