සමන්තගේ විනය.. සාසනයේ කොඩිවිනය ද ?

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:36:48
Download MP3 8.84MB
Download MP4 (256x144) 27.94MB
Download MP4 (640x360) 72.88MB