කාගෙ ද මේ මෝඩ බුදුන් ..?

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:17:22
Download MP3 4.18MB
Download MP4 (256x144) 13.27MB
Download MP4 (640x360) 44.81MB