අධර්මයයි ඔබයි

නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

සසුනේ දැලි ගානවෝ

අධර්මයයි ඔබයි

2019 06 09 DOBBE
Duration: 04:23:24

ස්වීඩනයේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව

ස්වීඩනයේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

සසුනේ දැලි ගානවෝ

බැහැරක