බුදු හාමුදුරුවො අන්‍යාගමිකයො විවේචනක කළා ද? - Ven. Thapowanaye Rathana Thero

Aho Shanthida Tubewanaya

Duration: 00:11:41
Download MP3 2.81MB
Download MP4 (256x144) 12.63MB
Download MP4 (640x360) 39.85MB