උමන්දාවේ සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ දුෂ්ටකම් මැරකම් වලට එරෙහිව ආනන්දසිරි හිමි පොලිසි යයි/ Umandawa temple

කුණු ධර්ම දේශනා

Duration: 00:08:49
Download MP3 2.12MB
Download MP4 (256x144) 14.98MB
Download MP4 (640x360) 50.51MB