බලු උපමාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේට බල්ලා කියූ පිස්සු බල්ලාව අදුනගන්න

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:18:19
Download MP3 4.40MB
Download MP4 (256x144) 14.09MB
Download MP4 (640x360) 48.87MB