නුපුහුණු ගොනුන් ගැට ගහලා ඇදගෙන යන තුච්ඡ නිකායන් | ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේට නිකායෙන් තර්ජනයක් ද ?

Sarigama Puthra Music Center

Duration: 00:02:38
Download MP3 636.34kB
Download MP4 (256x144) 8.09MB
Download MP4 (640x360) 26.67MB