සමන්ත නිසා අතරමන්වෙන පෘතුවි වැසියෝ

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:23:27
Download MP3 5.64MB
Download MP4 (256x144) 16.83MB
Download MP4 (640x360) 44.04MB