ඉරිසියා කරනවා වගේ .. ඇයි ඉරිසියා කරන්නේ..

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:24:55
Download MP3 5.99MB
Download MP4 (256x144) 18.03MB
Download MP4 (640x360) 44.95MB