ශ්‍රද්ධාවේ දුර්වලකම නිසා සංඝයාට බැනුම් අස්සවන්න එපා ||අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:21:40
Download MP3 5.21MB
Download MP4 (256x144) 22.09MB
Download MP4 (640x360) 62.31MB