ත්‍රිපිටකය සත්‍යක්ද, මෙහි පැවැත්ම හරියටම දැනගෙන / Balangoda Radha Thero / uthum maga

Bitkala vachanaya

Duration: 00:41:10
Download MP3 9.89MB
Download MP4 (256x144) 32.09MB
Download MP4 (640x360) 72.95MB