නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

RahathMaga | භාව නිරෝධය
Duration: 00:10:04
Download MP3 2.42MB | Download MP4 13.58MB (Experimental)
maha rahatun wedimaga osse -ධර්ම දේශනය ....
Duration: 05:12:06
Download MP3 74.98MB | Download MP4 976.11MB (Experimental)