බෝධින් වහන්සේ කපා බෝ ගස් හිටවන ගෝත්‍රික නායකයා..

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:28:07
Download MP3 6.76MB
Download MP4 (256x144) 20.14MB
Download MP4 (640x360) 50.35MB