හොදම හෝටල් වලින් ඉදුල් (පරණ දේ) කන , අපේ කාලයේ අනාථ පුත්‍ර

Ven. Welimada Sumedhankara

Duration: 00:15:27
Download MP3 3.71MB
Download MP4 (256x144) 10.85MB
Download MP4 (640x360) 25.85MB