සිරි සමන්තභද්‍ර හිමි siri samanthabhadra thero | siri sadaham ashramaya | විරිදු නලින් viridu nalin

සොරි අදහම් ආශ්‍රමය

Duration: 00:03:18
Download MP3 794.20kB
Download MP4 (256x144) 5.32MB
Download MP4 (640x360) 14.52MB