ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අතිපූජ්‍ය මහානායක ධුරන්ධර මකුලෑවේ විමල මාහිමියන් වහන්සේ 1460

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:01:08
Download MP3 276.03kB
Download MP4 (256x144) 760.27kB
Download MP4 (640x360) 1.52MB