නිවන් දකින්ට සිල් රකින්න අවශ්‍යම ද -Ven. Rajagiriye Ariyagnana Thero - DARMAYA DAKIMU DARMA DESHANA

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:07:46
Download MP3 1.87MB
Download MP4 (256x144) 6.03MB
Download MP4 (640x360) 15.11MB