භික්ෂුවගේ උරුමය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:12:36
Download MP3 3.03MB
Download MP4 (256x144) 8.89MB
Download MP4 (640x360) 21.23MB