මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

සම්මා සමාධි
Duration: 00:34:26