මැරි මැරී විදවන භියකරු සතර අපාය ගැන බුදුවදන​- rathupasketiye vimukthirthana thero/ariya asankathaya

Youta run යූට රන්-ඔබ දුවන්න

Duration: 00:19:59
Download MP3 4.80MB
Download MP4 (256x144) 13.81MB
Download MP4 (640x360) 31.77MB