එංගලන්තයේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

අධර්මයයි ඔබයි

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

PANSIL MALUWA 72
Duration: 01:06:58
Download MP3 16.09MB

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

පරම අං බාන ධර්මායතනය

පරම අං බාන ධර්මායතනය

THRIPITAKA -TRANSLATION ERROR
Duration: 00:35:18

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!