නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

අධර්මයයි ඔබයි

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

ජර්මනියේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

සසුනේ දැලි ගානවෝ

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

ජර්මනියේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!