මරණයෙන් මතු ජිව්තයට කර්මයේ ස්භාවය Ven Kotmale Kumara kassapa Thero|Suwapath Arana

ටියුබ් සිත - Tube Sitha

Duration: 00:08:22
Download MP3 2.01MB
Download MP4 (256x144) 7.86MB
Download MP4 (640x360) 27.98MB