ධර්මාවබෝදය පිණිස කලයුත්තේ කුමක්ද​? ආරන්‍යවාසී භික්ශුවක් කල හෙලිදරව්වක්- wimukthirthana thero

Youta run යූට රන්-ඔබ දුවන්න

Duration: 00:19:38
Download MP3 4.72MB
Download MP4 (256x144) 13.00MB
Download MP4 (640x360) 28.94MB