නිවන් අවබෝධයට හේතු වන ධර්මාවබෝධය.

ටියුබ්දානං ටියුබ්දානං ජිනාති

Duration: 01:02:20
Download MP3 14.98MB
Download MP4 (256x144) 78.17MB
Download MP4 (640x360) 233.52MB