අසිරිමත් දානයේ ආනිශංස. ජීවමාන සංඥාවෙන් සම්බුදු හිමි වන්දනා කරමු. #koralayagama #saranathissa #thero

යෝ ටියුබ් දකින්නට Yo Tube Dakinnata

Duration: 00:56:19
Download MP3 13.53MB
Download MP4 (256x144) 51.72MB
Download MP4 (640x360) 143.80MB