බුදුරජාණන් වහන්සේ එපා කියල වදාළ කර්මාන්ත කරන අය මිහිපිට දෙව්ලොව වගේ හිටියට ඒ අයගේ ගෙවල් සතර අපායන්..

Tubemal Lasantha

Duration: 00:29:28
Download MP3 7.08MB
Download MP4 (256x144) 17.54MB
Download MP4 (640x360) 34.89MB