නැවත මෙනෙහි කිරීමේදී සතුට ඇතිකරවන දේ පමණක් සිදු කරමු.(ධම්ම පදය)නිවන්මග 100#

tubekrama ටියුබ්ක්‍රම

Duration: 00:48:52
Download MP3 11.74MB
Download MP4 (256x144) 51.72MB
Download MP4 (640x360) 166.09MB