ඔබත් මේවාට යට වෙලා ද ? || Are you also subject to these ? || Awassuta pariyaya sutta - 06

Bitpathana Monastery

Duration: 00:10:11
Download MP3 2.45MB
Download MP4 (256x144) 14.70MB
Download MP4 (640x360) 46.71MB