(2020 - 09 - 18) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero

Appamado Awulkaran

Duration: 00:53:01
Download MP3 12.74MB
Download MP4 (256x144) 62.65MB
Download MP4 (640x360) 175.02MB