ඔබත් මේ වැරදි කරනවානම් බුද්ධසාසනය අහිමිවේවි....

අනාර්ය වසංගතය

Duration: 01:15:30
Download MP3 18.14MB
Download MP4 (256x144) 98.05MB
Download MP4 (640x360) 342.83MB