සිත නිවන බුදු බණ - 217 Ven.Ganthune Assaji Nayaka Thero - 2021.01.01 - 05.04 ගන්තුනේ අස්සජි නායක ස්ව

Dr.Nosamantha Awulsuluge

Duration: 00:43:07
Download MP3 10.36MB
Download MP4 (256x144) 51.70MB
Download MP4 (640x360) 273.15MB