ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම - 2019.01.05 Tripitaka is proclaimed as a National

Dr.Nosamantha Awulsuluge

Duration: 02:22:39
Download MP3 34.27MB
Download MP4 (256x144) 189.19MB
Download MP4 (640x360) 535.81MB