ස්කන්ධයන් ඇතිවෙමින් නැතිවෙන බව ඇත්තක්ද - Ven Rathupaskatiye Vimukthirathana Thero

Notube Sangayana

Duration: 00:57:36
Download MP3 13.84MB
Download MP4 (256x144) 39.88MB
Download MP4 (640x360) 100.29MB