පූර්විකාව - දස කථාවෙන් යුක්ත වෙමු

මහාවිහාරය ටියුබ්ඩ් - Mahaviharaya Tubed

Duration: 00:01:09
Download MP3 276.10kB
Download MP4 (256x144) 1.17MB
Download MP4 (640x360) 3.67MB