තියන නිසා පේනවද? පේන නිසා තිනවද?, Ven Ratupasketiye Vimukthirathana Thero,

ටියුබ් කාරයා Tube Karaya

Duration: 00:09:30
Download MP3 2.28MB
Download MP4 (256x144) 7.40MB
Download MP4 (640x360) 18.59MB