වර්ථමානය තුළ ක්‍රියාත්මක වන පටිච්චසමුප්පදය Ven Rathupasketiye Vimukthirathana Thero

ලෙඩ සිත

Duration: 01:21:04
Download MP3 19.48MB
Download MP4 (256x144) 57.64MB
Download MP4 (640x360) 137.61MB