සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම නිවන් දොරටුවක්. #galigamuwe #gnanadeepa #himi

යෝ ටියුබ් දකින්නට Yo Tube Dakinnata

Duration: 00:21:46
Download MP3 5.23MB
Download MP4 (256x144) 24.40MB
Download MP4 (640x360) 71.84MB