එක බුද්ධ වචනයක් මරයා පරදා රහතුන් දහස් ගණනක් බිහිකරන්නට සමත් | galigamuwe gnanadeepa thero 2021 bana

Bitthiye Maga

Duration: 00:34:00
Download MP3 8.17MB
Download MP4 (256x144) 29.04MB
Download MP4 (640x360) 73.56MB