මේ ජීවිතය හරිම කෙටියි. කුමක් කල යුතුද..? Ven. Borelle Athula thero | ධර්ම දේශනා dharma deshana

අවුල් දේශනා awul deshana

Duration: 01:03:21
Download MP3 15.22MB
Download MP4 (256x144) 50.60MB
Download MP4 (640x360) 120.18MB