නිතර ධර්මය අහන්න. කවදාවත් නවත්වන්න එපා. #galigamuwe #gnanadeepa #thero

යෝ ටියුබ් දකින්නට Yo Tube Dakinnata

Duration: 00:04:29
Download MP3 1.08MB
Download MP4 (256x144) 5.52MB
Download MP4 (640x360) 19.91MB