දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය ව්ග්‍රහය Ven Rathupasketiye Vimukthirathana Thero( Suwapath sitha)

ලෙඩ සිත

Duration: 01:25:58
Download MP3 20.65MB
Download MP4 (256x144) 72.26MB
Download MP4 (640x360) 197.59MB