(2020 - 09 - 14) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero

Appamado Awulkaran

Duration: 00:55:13
Download MP3 13.27MB
Download MP4 (256x144) 60.84MB
Download MP4 (640x360) 164.36MB