දුකක් නොමැතිව සසරෙන් එතෙර විය යුතු ආකාරය සංයුත්ත නිකායේ දේවතා සංයුක්තය පූජ්‍ය දියතලාවේ පියදස්සී හිම

Ane upul

Duration: 00:49:55
Download MP3 11.99MB
Download MP4 (256x144) 43.44MB
Download MP4 (640x360) 108.34MB