බුදුන් වහන්සේගේ භගවා ගුණය කොටස් හයකට බෙදා විස්තර කිරීම පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල හිමි 2020 11 03

Ane upul

Duration: 00:42:34
Download MP3 10.23MB
Download MP4 (256x144) 42.85MB
Download MP4 (640x360) 162.17MB