ජිවිතය පරදුවට තිබ්බ කොල්ලො - නමෝ බුද්ධාය - Namo Buddhaya

ටියුබ් බණ Tube Bana

Duration: 00:03:16
Download MP3 786.31kB
Download MP4 (256x144) 4.53MB
Download MP4 (640x360) 14.59MB