සිතූ පැතූ දේ ලැබෙන , නොසිතූ ධන සම්පත් උදා කරන බලගතු පිරිත | balagathu piritha | Dhammananda thero

Thaham dv

Duration: 00:12:55
Download MP3 3.11MB
Download MP4 (256x144) 10.37MB
Download MP4 (640x360) 26.30MB