සකර මහා ඔිඹය තරණය Ven Rathupasketiye Vimukthirathana Thero ( Suwapath seetha )

ලෙඩ සිත

Duration: 01:17:26
Download MP3 18.60MB
Download MP4 (256x144) 62.85MB
Download MP4 (640x360) 173.13MB